Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met MvD Dienstverlening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Door aanvaarding van de offerte accepteert opdrachtgever onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2 Offerte en tot stand komen overeenkomst

1. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van vier weken.
2. Door mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de offerte komt tussen opdrachtgever en MvD Dienstverlening een overeenkomst tot stand tot het verrichten van de geoffreerde werkzaamheden.

Artikel 3 Verplichtingen van MvD Dienstverlening

1. MvD Dienstverlening verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar behoren en zo veel mogelijk conform de door opdrachtgever aangeleverde tekeningen en/of gegeven aanwijzingen uit te voeren.
2. MvD Dienstverlening zal er naar streven de opgedragen werkzaamheden uiterlijk op de in de offerte aangegeven opleveringsdatum op te leveren. De opleveringsdatum geldt echter als indicatief en is dus niet bindend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
3. MvD Dienstverlening zal de in het kader van de overeenkomst aan haar in bewaring gegeven en aan opdrachtgever toebehorende zaken zorgvuldig, dat wil zeggen goed behandelen.

Artikel 4 Verplichtingen van opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt voor tijdige ter beschikking stelling van de voor de het werk benodigde gegevens, tekeningen, vergunningen en goedkeuringen.
2. Indien de werkzaamheden elders dan in of nabij de werkplaats van MvD Dienstverlening worden uitgevoerd zorgt opdrachtgever voor zijn rekening voor aansluitingen voor elektriciteit en beschikbaarheid van drinkwater.
3. Eventuele door opdrachtgever aan te leveren materialen en/of onderdelen dienen door opdrachtgever tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op het daarvoor door MvD Dienstverlening aangegeven tijdstip, te worden aangeleverd.

Artikel 5 Prijzen

1. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uit de offerte anders blijkt of schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs van benodigde materialen zoals op het moment van offreren aan MvD Dienstverlening bekend. MvD Dienstverlening maakt een voorbehoud voor in offertes genoemde prijzen voor zover het materialen betreft die aan buitengewone prijsschommelingen onderhevig zijn, in welk geval MvD Dienstverlening zich het recht voorbehoudt om, in plaats van de geoffreerde, de in werkelijkheid betaalde materiaalprijzen in rekening te brengen.
3. MvD Dienstverlening zal opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele afwijkingen van de offerteprijs door de onder 2. van dit artikel genoemde reden.

Artikel 6 Meer- en minderwerk / extra kosten

1. MvD Dienstverlening is gehouden om voor de overeengekomen prijs alleen de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden uit te voeren.
2. Eventueel meerwerk wordt aan opdrachtgever doorberekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen, tenzij aanvullend anders overeengekomen.
3. MvD Dienstverlening is gerechtigd bijzondere extra kosten, waarvan de noodzaak bij het maken van de offerte redelijkerwijs niet waren te voorzien, aan opdrachtgever door te berekenen. Van deze extra kosten zal MvD Dienstverlening opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

Artikel 7 Betaling

1. Van door MvD Dienstverlening aan opdrachtgever toegezonden facturen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. MvD Dienstverlening is gerechtigd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorschotfacturen te verzenden indien en voor zover de omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of de kostprijs van voor opdrachtgever aangeschafte materialen daar aanleiding toe geeft.
3. De enkele overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn doet verzuim van opdrachtgever ontstaan.
4. Alle door MvD Dienstverlening ter incasso van openstaande vorderingen op opdrachtgever in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever, zulks met een minimum van € 100,=.

Artikel 8 Overmacht

1. Indien en voor zover uitvoering van het overeengekomen werk geheel en gedeeltelijk onmogelijk wordt ten gevolge van omstandigheden die MvD Dienstverlening bij het aangaan van de overeenkomst niet kende of behoorde te kennen, en die mitsdien niet voor haar rekening komen, kan opdrachtgever geen nakoming of vervangende schadevergoeding vorderen.
2. Indien de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet hebben partijen het recht de overeenkomst in onderling overleg te wijzigen, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. In geval van wijziging als bedoeld in lid 2 van dit artikel zullen de extra kosten die de wijziging met zich mee brengt als meerwerk voor rekening van opdrachtgever komen, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
4. In geval van gehele of gedeeltelijk ontbinding als bedoeld in lid 2 van dit artikel door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan MvD Dienstverlening de in verband met de uitvoering aan de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden , alsmede de op de werkzaamheden betrekking hebbende kosten waarvan het maken op dat moment reeds onvermijdelijk is geworden.

Artikel 9 Opschorting en intrekken

1. Opdrachtgever is niet toegestaan de aan MvD Dienstverlening verstrekte opdracht in te trekken, dan wel de uitvoering van de aan MvD Dienstverlening opgedragen werkzaamheden op te schorten, zonder tegelijkertijd algehele vergoeding van de daardoor door MvD Dienstverlening te lijden schade aan te bieden.
2. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde schade wordt in elk geval begrepen de verkoopprijs van de ten behoeve van de opgedragen werkzaamheden aangeschafte materialen en grondstoffen en vergoeding van de door de intrekking / opschorting veroorzaakte inkomstenderving.
3. Dit artikel vindt geen toepassing indien de intrekking / opschorting het rechtstreekse en onvermijdelijke gevolg is van aan MvD Dienstverlening toe te rekenen tekortschieten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. MvD Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade aan, of veroorzaakt door de in verband met de opgedragen werkzaamheden aan haar in bewaring gegeven zaken , tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van MvD Dienstverlening of door haar ingeschakelde hulppersonen;
2. MvD Dienstverlening is niet gehouden door opdrachtgever geleden schade te vergoeden voor een hoger bedrag dan het bedrag waarvoor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MvD Dienstverlening in het desbetreffende geval dekking geeft.
3. MvD Dienstverlening is in geen geval aansprakelijk voor gevolg-, omzet- en/of bedrijfsschade, hoe dan ook ontstaan.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

In het kader van de opgedragen werkzaamheden aan opdrachtgever geleverde zaken en materialen blijven eigendom van MvD Dienstverlening, totdat opdrachtgever geheel en onvoorwaardelijk aan zijn betalingsverplichting jegens MvD Dienstverlening heeft voldaan.

Artikel 12 Garantie

1. MvD Dienstverlening garandeert dat in verband met de overeenkomst afgeleverde zaken en opgeleverd timmerwerk de eigenschappen bezitten die opdrachtgever bij normaal gebruik mag verwachten, bij gebreke waarvan opdrachtgever recht heeft op kosteloze reparatie, dan wel, indien reparatie niet mogelijk is of niet in de rede ligt, op kosteloze vervanging.
2. Het recht van opdrachtgever op garantie vervalt indien geconstateerde gebreken aan geleverde zaken en opgeleverd timmerwerk niet aanstonds, doch uiterlijk binnen twee weken na constateren, aan MvD Dienstverlening worden gemeld, alsmede door het verstrijken van zes maanden na oplevering, een en ander behoudens nadrukkelijk overeengekomen afwijkende garantiebepalingen.
3. De in het eerste lid van dit artikel vermelde garantie omvat niet gebreken waarvan aannemelijk is dat ze veroorzaakt zijn door van normaal gebruik afwijkend gebruik, door ondeskundige of van door MvD Dienstverlening verstrekte behandelingsinstructie afwijkende behandeling van, dan wel door onvoldoende zorg voor het geleverde product.
4. De garantie omvat niet afwijkingen aan het geleverde met betrekking tot kleur, structuur, slijtvastheid, krimp en dergelijke, welke uit technisch oogpunt en volgens in de branche gebruikelijke normen aanvaardbaar zijn.
5. MvD Dienstverlening verstrekt geen garantie op producten die gedeeltelijk door opdrachtgever zelf zijn aangeleverd, vervaardigd of behandeld, tenzij de geconstateerde gebreken zonder twijfel het gevolg zijn van tekortkomingen in het door MvD Dienstverlening verrichte deel van de werkzaamheden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op door MvD Dienstverlening gesloten overeenkomsten alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen MvD Dienstverlening en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, echter niet dan nadat is getracht in der minne een voor partijen acceptabele oplossing te vinden.

Januari 2022